Algemene voorwaarden

Algemeen 

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Dr2 Events & Campaigns B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend, indien schriftelijk bevestigd door de directie van Dr2 Events & Campaigns B.V.. De nietigheid van een of meerdere bepalingen tast de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen niet aan.
  2. Toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 1. Definities  

1.1 Opdrachtnemer: de besloten vennootschap Dr2 Events & Campaigns B.V.
1.2 Opdrachtgever: De (rechts-)persoon die aan de opdrachtnemer een opdracht heeft verstrekt tot advisering over, organisatie van, of uitvoering van een evenement en/of campagne.
1.3 Overeenkomst: een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot advisering over, organisatie van, of de uitvoering van een evenement en/of campagne. 
1.4 Productiedatum: de (eerste) dag waarop het krachtens de overeenkomst door opdrachtnemer te organiseren of uit te voeren evenement zal plaatsvinden.  

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst  

2.1 De door de opdrachtnemer verstrekte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij schriftelijk anders aangegeven. Offertes kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene omstandigheden en / of veranderingen in het advies c.q. organisatorische en / of communicatiewerkzaamheden.
2.2 Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de offertes binnen 30 dagen schriftelijk door de opdrachtgever worden aanvaard. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht van de opdrachtgever maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd. Schriftelijke bevestiging per e-mail bindt de opdrachtnemer slechts indien de ontvangst van de betreffende email is bevestigd.  

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst  

3.1 Opdrachtnemer zal elke overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. 
3.2 De opdrachtgever dient voor het eigenhandig inschakelen van derden bij de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk toestemming van opdrachtnemer te hebben verkregen. 
3.3 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever wordt afgeweken van hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen, zullen meerkosten daarvan worden doorberekend. Van meerwerk is uitsluitend sprake wanneer dit, voordat het meerwerk wordt uitgevoerd, in overleg met de opdrachtgever is overeengekomen. De kosten en uren van derden worden afzonderlijk gespecificeerd.  

Artikel 4. Verantwoordelijkheden opdrachtgever 

4.1 Op de opdrachtgever rust de plicht zorg te dragen voor de tijdige verkrijging van alle voor de uitvoering van de werkzaamheden vereiste vergunningen, verzekeringen en toestemmingen van derden. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat terzake benodigde vergunning(en) en/of verzekeringen niet (tijdig) kunnen worden verkregen, kan de opdrachtgever zich niet op die gronden beroepen op overmacht.
4.2 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers van een krachtens de overeenkomst door opdrachtnemer georganiseerd of uitgevoerd evenement. 
4.3 Tenzij anders is overeengekomen, zal opdrachtgever op eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen van artiesten en bezoekers van een krachtens de overeenkomst georganiseerd of uitgevoerd evenement. Indien reeds afspraken zijn gemaakt over vorenbedoelde maatregelen, is opdrachtnemer niettemin gerechtigd om aanvullende eisen ter zake te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden (zoals bijvoorbeeld toegenomen populariteit van een artiest) daartoe nopen.
4.4 Indien opdrachtgever onvoldoende maatregelen neemt om een veilige uitvoering van een evenement te garanderen, is opdrachtnemer gerechtigd het evenement geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden, zonder dat opdrachtgever enige aanspraak kan maken op een schadevergoeding of korting op de met opdrachtnemer overeengekomen prijs.  

Artikel 5. Ontbinding / opschorting  

5.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten indien de opdrachtgever de betalingscondities, zoals genoemd in artikel 7, geheel of gedeeltelijk niet nakomt. 
5.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst zonder schadeplichtigheid van haar kant te ontbinden indien de opdrachtgever ook na ingebrekestelling niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor haar uit de overeenkomst voortvloeien alsmede in het geval van faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever. In al die gevallen is de opdrachtgever een bedrag verschuldigd, berekend overeenkomstig het volgende artikel, gerelateerd aan het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.  

Artikel 6. Annulering door de opdrachtgever  

6.1 Bij uitstel of annulering door de opdrachtgever is de opdrachtgever gehouden aan opdrachtnemer alle door laatstgenoemde aantoonbaar gemaakte kosten te vergoeden, alsmede het navolgende percentage van het voor volledige uitvoering / advisering van het evenement overeengekomen of redelijkerwijs te verwachten honorarium van opdrachtnemer: (a) in geval van uitstel of annulering uiterlijk honderdtwintig dagen voor de productiedatum, 50% van dat honorarium; (b) in geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen honderdtwintig dagen en dertig dagen voor de productiedatum, 75% van dat honorarium; (c) in geval van uitstel of annulering tot uiterlijk dertig dagen voor de productiedatum, 100% van dat honorarium; (d) in geval van een spoedopdracht geldt een kortere termijn (per geval te specificeren). Onverminderd het recht van opdrachtnemer om gehele schadevergoeding te vorderen 
6.2 Voorts zal opdrachtgever opdrachtnemer vrijwaren voor alle vorderingen van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden, voor zover die vorderingen betrekking hebben op het uitstel of de annulering van het evenement. Een en ander laat onverlet de verplichting van opdrachtgever om, in geval van latere uitvoering van het evenement, alsnog de volledige prijs vermeerderd met de door het uitstel ontstane meerkosten te voldoen.  

Artikel 7. Betaling  

7.1 De in onze offertes vermelde prijzen zijn steeds exclusief B.T.W. en reis- en verblijfkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
7.2 De opdrachtnemer is gerechtigd aan de opdrachtgever een voorschot op de overeengekomen prijs te vragen. De eerste termijn betreft een voorschot van 40%, 60%, 80% van het totaalbedrag. Deze dient binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst betaald te worden. Het percentage is afhankelijk van de periode tussen het afsluiten van de overeenkomst en datum opdracht, respectievelijk meer dan 6, meer dan 3 maar minder dan 6 en minder dan 3 maanden. Voor aanvang van het evenement (productiedatum) dient minimaal 80% van het totaalbedrag te zijn voldaan. 
7.3 De opdrachtnemer heeft het recht om elke maand in redelijkheid een deel van het honorarium in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. Deze tussentijdse facturen dienen binnen twee weken betaald te zijn. 
7.4 Het restantbedrag (inclusief meerwerk) dient binnen twee weken na afloop van de opdracht betaald te zijn. Indien na het verstrijken van deze termijn door opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij rente verschuldigd vanaf de vervaldag. Deze rente is bij handelstransacties gelijk aan de handelsrente (6:119a BW) en bij overeenkomsten met consumenten gelijk aan de wettelijke rente. 
7.5 De schade welke opdrachtnemer lijdt teneinde betaling van haar factuur te verkrijgen, dient door de opdrachtgever te worden vergoed. Tot deze schade behoren in ieder geval de door de opdrachtgever gemaakte buitengerechtelijke kosten, welke op 15% (met een minimum van € 35,00) van het in de factuur vermelde totaalbedrag worden gesteld, alsmede de gemaakte gerechtelijke kosten. 
7.6 Betaling van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag aan de opdrachtnemer dient zonder verrekening, korting of opschorting te worden voldaan. 
7.7 Reclames naar aanleiding van een factuur dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht dagen na de factuurdatum, per aangetekende brief aan opdrachtnemer medegedeeld te worden, zulks op straffe van verval van welke aanspraak dan ook. 

Artikel 8. Overmacht  

8.1 Een tekortkoming van opdrachtnemer kan wegens overmacht niet aan opdrachtnemer worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 
8.2 Indien na totstandkoming van de overeenkomst omstandigheden ontstaan die opdrachtnemer bij het aangaan van de overeenkomst niet kende noch behoorde te kennen, als gevolg waarvan zij niet in staat is haar verplichtingen uit de overeenkomst (tijdig) na te komen, is zij gerechtigd haar verplichtingen op te schorten zonder in verzuim te raken. 
8.3 Indien de nakoming blijvend onmogelijk blijkt te zijn, heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering door haar mogelijk blijft. Als onvoorziene omstandigheden worden onder andere aangemerkt: rampen, brand, stakingen, werkonderbrekingen en gewijzigde regelgeving. 
8.4 Voor zover opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst (mede) afhankelijk is van al dan niet door haar ingeschakelde derden, zullen tekortkomingen die het gevolg zijn van een handelen of nalaten van deze derden niet aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden. Onder zodanig handelen of nalaten dient mede verstaan te worden het niet verschijnen van een artiest, dagvoorzitter, spreker wegens ziekte.  

Artikel 9. Aansprakelijkheid  

9.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor directe schade van de opdrachtgever die rechtstreeks voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst en indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer. Voor gevolgschade zoals winstderving, is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk. 
9.2 Indien aansprakelijkheid van opdrachtnemer zou ontstaan, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer in het concrete geval aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico. 
9.3 Elke aanspraak van opdrachtgever op vergoeding van schade dient aan opdrachtnemer kenbaar te zijn gemaakt binnen acht dagen na de dag, waarop opdrachtgever zowel met de schade als met de aansprakelijkheid van opdrachtnemer bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Een rechtsvordering van opdrachtgever tot vergoeding van schade vervalt in ieder geval door verloop van twee weken na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt. 
9.4 Een rechtsvordering van opdrachtgever tot vergoeding van schade verjaart in ieder geval door verloop van achttien maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt.  

Artikel 10. Intellectueel eigendom  

10.1 De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken die derden mochten blijken te hebben als gevolg van de door de opdrachtgever verstrekte opdrachten tot openbaarmaking of verveelvoudiging van materiaal dat door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld. 
10.2 Tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht toe aan opdrachtnemer. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend opdrachtnemer daartoe bevoegd.  

Artikel 11. Geschillen 

11.1 Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is het Nederlands recht van toepassing. De rechter die tot het kennisnemen van geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer is gevestigd.